پوهه او زده کړه

د SSVM نهادونو ډاکټر منیمیکالي موهن سره د تعلیم خبرې

د وبا د ناروغۍ پرمهال د زده کړې پرمخ وړلو او په راتلونکي داخلېدو کې د کوویډ 19 اغیزې په اړه د SSVM بنسټونو له ډاکټر منیمیکالي موهن سره خبرې.