د ودونو فیشن

هغه میرمنې سره ګډون وکړئ څوک چې د ودونو ښکلا قواعد ماتوي

د هغه میرمنو سره یوځای شئ څوک چې د ودونو ښکلا قواعد مات کړي د هغه میرمنو سره یوځای شئ څوک چې د ودونو ښکلا قواعد ماتوي د هغه میرمنو سره یوځای کیږي چې د ودونو ښکلا قواعد مات کړي